โรงเรียนอิสลามอนุศาสน์
บ้านบาลูกา  ตำบลริโก๋   อำเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 96140
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่